HISTORIEN
STED ApS blev grundlagt af landskabsarkitekt MDL Martin Hjerl og byplanlægger/arkitekt MAA Rosa Lund på en trappesten på Nørrebro i 2015. Tegnestuens navn er valgt for at understrege det vigtigste fokus for vores arbejde – steder. Og for at påpege vigtigheden af at forstå STEDET for at skabe god og bæredygtig landskabsarkitektur med lokalt ejerskab og forankring.

Vores rolle er at sikre den højeste kvalitet af landskaber og byrum, som inviterer til brug og tilfører værdi til et sted. Samtidig er det vores rolle at sikre, at såvel små som store landskabelige greb foretages med største respekt for den landskabelige, bymæssige, sociale kulturarv – stedets DNA og dialekt. Vi arbejder tværfagligt, strategisk og eksperimenterende i et team bestående af i alt 18 ansatte: arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere en landskabsingeniør, en økonomichef, en kommunikationsrådgiver og en piccoline.

I 2022 blev STED integreret i Vilhelm Lauritzen Arkitekter a/s men fortsætter som sit eget brand.

METODE

Stedets dialekt
Stedets dialekt er det specifikke og det helt særlige, der gør et sted til netop dét sted og ikke et andet. Det kan være spor i (by-)landskabet, afsat af klima og natur, tid, mennesker, kultur og samfund. I vores arbejde fremelsker, forstærker og iscenesætter vi steders dialekter – deres særkender og potentialer. Ved at gøre dette ønsker vi at skabe nærværende steder, som er solidt forankrede i lokalsamfund, som skaber tilhørsforhold og giver rum til fællesskaber, hverdagsliv og oplevelser.

Stedets fortælling
Vi tegner med fortællingen. Et steds fortælling skabes i et projekts indledende faser gennem grundig analyse og research samt dialog med interessenter og samarbejdspartnere. Fortællingen omsættes til koncepter og konkrete designmæssige greb og løsninger.

Når vi formgiver et projekt, er målet altid, at fortællingen skal kunne ses i både den lille detalje og den store helhed.  Fortællingen skal være den røde tråd, der er med til at skabe helheden i et projekt, fra skitse til den endelige realisering af projektet. Derfor har fortællingen stor betydning i alle faser inklusive projekteringen. Når der eksempelvis skal vælges materialer og byrumsinventar, beplantning, belysning m.m. skal valgene træffes på baggrund af projektets større fortælling.

detreben

FOKUSOMRÅDER
STED har tre tæt forbundne fokusområder: Byplan, Byrum og Innovation.
En byplan skal altid ses i sammenhæng med sine byrum og med et fokus på innovation og nytænkning. Ligeledes skal en byrumsopgave altid ses i sammenhæng med sin byplan og med fokus på tendenser, nytænkning og innovation. De tre områder hænger således uløseligt sammen i tegnestuens arbejde med byer og landskaber.

Hos STED sætter vi en ære i altid at have et nysgerrigt blik på verden og udfordre vores tilgang til mennesker og steder, så både proces og resultat bliver i højeste kvalitet og tilfører mest mulig værdi til stedet, dets brugere, samfundet og moder jord. Til det har vi to grundlæggende metoderedskaber, der er uundværlige i STEDs værktøjskasse: Stedets dialekt og Stedets fortælling.

YDELSER
Vi tegner og projekterer by- og landskabsrum i alle skala og faser af et projekt. Fra koncept- og idéudvikling til projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Nysgerrighed og bevægelse
Vi designer byrum og steder, der pirrer nysgerrigheden og inviterer til bevægelse og leg med åbne programmer, der kan aktiveres uanset årstid af mennesker i alle aldre.

Transformation
Vi transformerer og revitaliserer steder og udvikler landskabsarkitektoniske løsninger, der tager udgangspunkt i en ydmyg og respektfuld tilgang til stedets egenart.

Screeninger og Vision
Vi gennemfører sted- og landskabsanalyser og udvikler visioner for offentlige og private bygherrer. Analyser og visioner omsætter vi til potentialeplaner, rapporter, modeller og præsentationer.

Helheds- og masterplaner
Vi udarbejder helhedsplaner og masterplaner for både byer, boligkvarterer og kommuner med særligt fokus på naturens og fællesskabers betingelser.

 

Read more about Sted in English