Vi arbejder med:

By- og landskabsrum
STED tegner og projekterer by- og landskabsrum i alle skala og faser af et projekt. Fra koncept- og idéudvikling til skitseforslag, myndighedsprojekt, beplantnings- og driftsplaner, projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Leg og bevægelse
STED designer byrum og steder, der pirrer nysgerrigheden og inviterer til bevægelse og leg med åbne programmer, der kan aktiveres uanset årstid – af alle aldre. Leg og bevægelse kan indtænkes i alle typer byrum – fra skolegårde til pladser og opholdsteder og haver.

Kulturarv og revitalisering
STED transformerer og revitaliserer steder. Vi udarbejder registreringer, kortlægninger og analyser af kulturhistoriske miljøer og udvikler landskabsarkitektoniske løsninger, der tager udgangspunkt i en ydmyg og respektfuld tilgang til stedets egenart.

Screeninger, analyse og vision
STED laver tidlige screeninger af grunde og porteføjler og kortlægger stedernes forudsætninger, bindinger og potentialer, og danner på den måde et solidt grundlag for et videre arbejde med et sted. Vi gennemfører steds- og landskabsanalyser og udvikler visioner for offentlige og private bygherrer. Analyser og visioner omsætter vi i potentialeplaner, rapporter, modeller og præsentationer.

Helheds- og masterplaner
STED udarbejder helhedsplaner og masterplaner for både byer, boligkvarterer, områder og kommuner i ind- og udland ud fra en tilgang, der især tager højde for naturens og fællesskabers betingelser. Vi arbejder ud fra en overbevisning om at byer aldrig er færdige, men altid i en succesiv udviklingsfase.

Strategiske udviklingsplaner
Vi laver strategiske udviklingsplaner for kommuner og offentlige- private partnerskaber med henblik på at skabe vækst, bosætning, turisme, destinationsudvikling og levende byer der understøtter fællesskaber. Vi tager udgangspunkt i steders fortællinger og bruger disse strategisk til at skabe udvikling.


Metoden

Vi tegner med fortællingen
Udvikling af steder og byer handler lige så meget om at lytte som om at formgive og skabe. Når vi siger, vi ”tegner” med fortællingen, betyder det, at vi omsætter narrativer fra – og om – stedet til konkrete greb og elementer. Fra den store masterplan til den helt lille detalje, skal den stedets fortælling kunne ”læses” i et projekt for at skabe mest mulig værdi og lokal forankring og ejerskab.

Fra helhed til detalje
Hos STED skaber vi levende, stemningsfulde, poetiske og robuste by- og landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt. Vi arbejder på flere niveauer; strategisk og konkret, hvilket vil sige, at vi bevæger os fra helhed til detalje, i hvert et valg og greb, vi foretager os.

Nye sammenstillinger af det velkendte
Vi indsamler og udvælger objekter, materialer, stofligheder, historier, planter, håndværksmæssige detaljer, farvenuancer, dufte, lyde, fortællinger og stemninger. Ved at sammenstille disse og sætte dem i relation til hinanden frembringer vi kontraster, grænseflader – produktive friktioner. Det indsamlede og udvalgte materiale bruger vi til at lære stedet at kende, og på baggrund heraf, skabe en arkitektonisk ramme som fortælling om stedets dialekt.

 

STED som samarbejdspartner
Vi engagerer os ekstrovært og aktivt i samarbejder. Vores tilgang er baseret på tillid, respekt og dialog i alle faser af et projekt – uagtet om vores rolle er hovedrådgiver eller underrådgiver. Som samarbejdspartnere sætter vi en ære i at arbejde SAMMEN frem for parallelt i teams og altid med en respektfuld dialog på tværs af fagligheder og roller.

 

Interesseret i at vide mere om STED som samarbejdspartner?
Skriv til Cæcilie Skovmand, Kommunikation og forretningsudvikling:
caecilie@sted-cph.dk